โครงการนี้เป็นการจัดทำเครื่องมือเพื่อช่วยบูรณาการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสมจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลการผลิต ผลผลิต สภาพพื้นดิน ฤดูกาลเพาะปลูก สภาพอากาศ อุปสงค์-อุปทาน ของผลผลิตทางการเกษตร สามารถวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบจำลองในการโซนนิ่งภาคการเกษตรที่เหมาะสม สามารถบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารผลผลิตได้ดีขึ้น

โดยจะดำเนินการนำร่องใน 1 จังหวัด ในกลุ่มพืชเศรษฐกิจในปีแรก (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) ผลที่คาดว่าจะได้รับระบบ จะช่วยให้หน่วยงานที่กำกับ ดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร มีข้อมูลสนับสนุนในการวางแผน กำหนดพื้นที่ส่งเสริมและชนิดของพืชที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องแม่นยำกว่าเดิม เกษตรกรที่ร่วมโครงการมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น